در چند روز اخیر که بین ایل سیاه سیاه وخالدی درگیری هایی رخ دادکه دکبر فلاحت پیشه به حاج علی جلیلیان این حرف را زد که تو با گدایی رای جمع می کنی ولی من با صادق بودن وصمیمی بودن خودم رای جمع می کنم