حاج علی جلیلیان به صورت محرمانه در ستاد خود اعلام کرد که اگر مردم احل حق وچوبین هم به من اری ندهند من رای را می برم واین حرف ایشان قافل از این که در حمان جلسه یکی از بچه های دو جانبه ما در انجا بود سریع به ما اطلاع داد
حال مردم عزیز برید به ایشان رای بدهید بشکنه دستی که  نمک نداره حامیان  دکتر فلاحت پیشه