حمایت اقشار مختلف از حاج علی جلیلیان

 درپی حمایت اقشار مختلف مردم حوزه ی انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو ازحاج علی جلیلیان

 این بار جامعه ی فهیم و آگاه اهل حق،جامعه اهل سنت، جامعه پزشکان، جامعه اساتیدو دانشجویان

دانشگاه های اسلام آبادغرب حمایت قاطع خود را از حاج علی جلیلیان اعلام کردند.