اعلام همگانی حمایت مردمی دهستان حسن آباد و دهستان شیان

اهالی فهیم و آگاه دهستان حسن آباد و دهستان شیان از جمله روستاهای :

مندرگ، گرگه ای، کمرزرد، شیخ کمرزرد، شاهینی سفلی و علیا، کمره

سفلی و علیا، باقرآباد سفلی و علیا، سراب شیان، محمدعلی خانی، فرخ

خانی، شهیدملکی، تنگ شوهان علیا و سفلی، دارخوروحدت، کمره علیا و

سفلی، ملخطابی، قبادشیان، کمره غربی، قوخ شیان، معارفی، خپگه،

بوربور، غزال آباد حمایت یکپارچه خود را از مرد باتقوا و عادل                      

حاج علی جلیلیان اعلام نمودند.